Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Werken aan toegankelijke en betaalbare zorg, dat doe je mét inwoners

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt mensen om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. Wanneer de gezondheid wankelt, wil iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning op basis van de (para)medische, verpleegkundige en gemeentelijke expertise. Die zorg staat echter toenemend onder druk. We moeten daarom aan de slag. De zorgsector, de politiek en de samenleving als geheel; alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Inwoners spelen hierin een belangrijke rol!

Het Integraal Zorg Akkoord

Om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben op landelijk niveau het ministerie van VWS en een groot aantal zorgpartijen afspraken met elkaar gemaakt. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat beschreven aan welke ambities en opgaven deze partijen gaan werken. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Op regionaal niveau werken gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en andere betrokken partijen dit uit in een concreet regioplan. Daarin staat beschreven wat er in elke regio nodig is om de gezondheidszorg in die regio te waarborgen.

Inwoners actief betrekken bij de transformatie van de zorg

Een van de fundamentele uitgangspunten van het IZA is dat de zorg samen met patiënten, cliënten en inwoners tot stand komt. Zij weten wat passende zorg is voor hen, wat de meerwaarde is en welke knelpunten er zijn.

Concreet betekent dit dat patiënten, cliënten en inwoners actief betrokken worden bij de transformatie van de zorg. Zorgaanbieders, zorgfinanciers, overheden én patiënten, cliënten en inwoners gaan samenwerken om toekomstbestendige gezondheidszorg te realiseren voor de regio.

Regionale participatiehubs

Het Ministerie van VWS bereidt voor 2024 regionale participatie-ondersteuningspunten (‘hubs’) voor. Hierover zijn zij in overleg met de Zorgbelangorganisaties en de landelijke koepels van patiënten, cliënten, gehandicapten (PGO)- en inwonersorganisaties. Samen willen wij deze regionale participatie-ondersteunings-hubs gaan vormgeven.

Regionaal aan de slag

De regionale Zorgbelangorganisaties werken vanuit het perspectief van inwoners en zijn tegelijkertijd de verbindende schakel tussen de patiënten, cliënten en inwoners en de professionals die werkzaam zijn bij de regionale (zorg)partijen.

In alle Zorgbelang regio’s zijn we actief bezig met het organiseren van inwonerparticipatie en leggen we de verbinding tussen inwoners,(zorg)organisaties en gemeenten. Op deze manier werken we samen met andere PGO en inwonerorganisaties aan goede, toegankelijke en toekomstbestendige zorg, vergroten we het draagvlak van plannen en beleid, en stimuleren we de houdbaarheid van plannen om de betrokkenheid van inwoners te organiseren.

Doel van het project

Het vormgeven van het onderdeel participatie bij de uitvoering van het regioplan in Zeeland en de vier regio’s in Brabant.

Rol Zorgbelang Brabant|Zeeland bij het IZA regioplan

Zorgbelang Brabant|Zeeland draagt bij aan het vormgeven van het participatieonderdeel op de volgende manier:

1. het identificeren van relevante Adviesraden WMO en Jeugd (of Sociaal domein), Cliëntenraden, Patiëntenraden en vertegenwoordigers van bepaalde doelgroepen met ervaringsdeskundigheid aangevuld met hun contactgegevens;

2. het in kaart brengen van hun wensen en behoeften ten aanzien van betrokkenheid bij het opstellen en uitvoeren van het regioplan. Zorgbelang Brabant|Zeeland organiseert daarvoor een aantal werksessies in de regio;

3. het begeleiden van het proces om te komen tot contouren van een participatieplan vanuit de inbreng van deze vertegenwoordigers dat een onderdeel is van het regioplan. Zorgbelang Brabant|Zeeland schetst de contouren van een participatieplan.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met de regiocoördinatoren!

– Elga van Dartel, evdartel@zorgbelang-brabant.nl, 06 309 575 78 (Noordoost Brabant, Zeeland)

– Lieke Hesemans, lhesemans@zorgbelang-brabant.nl, 06 508 052 22  (Midden Brabant)

– Hanneke Griffioen, hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl, 06 515 791 25 (West Brabant)

Elga van Dartel

Projectleider, Projectteam

“Het mogelijke mogelijk maken.”
Lieke Hesemans

Projectleider, Projectteam

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.