Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Positieve impact maak je samen

SchoolBoost helpt scholen in het primair en voortgezet onderwijs te professionaliseren en innoveren naar schoolsucces. Met hun aanpak leggen zij het fundament voor betere communicatie en samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Met als doel talentontwikkeling, schoolplezier en wederzijdse betrokkenheid.

Afbeelding SchoolBoost aan het werk

Oprichters en initiatiefnemers Marlies Pulsford en Kim Bogaerts nemen ons mee in het belang van het goed in verbinding staan van school, leerkrachten en ouders. Zo maak je samen meer impact en zet je het kind voorop!

Meer aandacht in het onderwijs voor het kind achter de leerling

“Kim en ik vonden elkaar 10 jaar geleden op het schoolplein”, begint Marlies het verhaal. “Om ons heen merkten we dat er veel onvrede was, zowel bij ouders als leraren; er werd veel gemopperd. We vroegen ons in eerste instantie af waar leidt ons onderwijs eigenlijk toe? Vaak gaat het vooral over de cijfercultuur, terwijl als je kijkt naar het kind zelf, dat juist ook zijn/haar intrinsieke motivatie belangrijk is. Dat je veel meer kijkt naar waar liggen talenten en interesses van kinderen, zodat ze zowel thuis als op school zelfvertrouwen uitstralen. Daar geloven we heel erg in!” Kim vult aan: “Wij vonden dat er te weinig oog was voor de talenten en het welbevinden van ons kind. Gezien onze communicatieachtergrond besloten we een keer aan de keukentafel bij elkaar gekomen om te kijken hoe we de school kunnen helpen beter in verbinding te staan met ouders en leerkrachten om het kind beter in beeld te krijgen. Het kind achter de leerling. We hebben tenslotte allemaal het beste met hen voor.”

Verbetering driehoeksrelatie school, leerkrachten en ouders biedt kind optimale kansen

Marlies: “We waren ervan doordrongen dat het creëren van bewustwording heel erg belangrijk is. In onze ogen is communicatie en samenwerking dé oplossing om dichter bij elkaar te komen. Als SchoolBoost willen we de driehoeksrelatie tussen school, leerkrachten en ouders verbeteren om zo het kind een optimale kans te bieden ten behoeve van het eigen ontwikkelproces. Zodat kinderen in groep acht uitstromen naar het best passende voortgezet onderwijs en vanuit daar ook het best passende profiel kiezen voor hun verdere loopbaan en carrière. Wij vinden dat elk kind uniek is en ook een eigen ontwikkelpad heeft. De impact die ontstaat als dat centraal staat is dat jongeren dan het beste uit zichzelf halen en zo kunnen ze vol vertrouwen het volwassen leven tegemoet.”

afbeelding leraar voor schoolklas

Analyse en inventarisatie van het huidige en gewenste schoolklimaat

Om dit vorm te geven startte SchoolBoost via Stérk.Brabant met het Zicht op Impact traject, uitgevoerd door Zorgbelang Brabant|Zeeland, waarin zij aan de slag gingen met het impactgedachtengoed en een verandertheorie. Kim en Marlies maakten een impactroutekaart: “We willen heel graag met scholen, schoolleiders en bestuurders in contact komen om samen met hen een analyse en inventarisatie te maken van het huidige en gewenste schoolklimaat. Wat gaat goed? Wat kan er beter? Vervolgens een adviesplan op te stellen om te kijken vanuit de driehoeksrelatie hoe kun je de communicatie en samenwerking verbeteren? Samen met hen kijken naar: wat zijn jullie wensen, belangen en verwachtingen? Als je dat goed in kaart brengt, met elkaar, weet je waar je nu staat en waar je als school naartoe wilt.”

Door betere communicatie meer aandacht voor primaire onderwijstaken

Kim licht toe: “Het is echt een traject dat je met zijn allen aangaat. Je ontdekt de pijnpunten en hoe deze te verbeteren. Je hebt een directie nodig die dit faciliteert en organiseert. En dat daar een werkgroepje op zit die dat gedurende het schooljaar met elkaar aanpakt. Doordat je de communicatie tussen de driehoek beter maakt, heb je meer aandacht voor primaire onderwijstaken; er komt tijd vrij omdat onnodige ruis en frustratie wegvalt. Iedereen mag zijn zegje doen en voelt zich gehoord. Een tijdsinvestering die uiteindelijk tijd oplevert.”

Leuker contact met ouders en toename werkplezier leerkracht

“Je maakt samen de regels en afspraken; zo ontstaan er korte en heldere lijntjes. Als iedereen weet waar hij/zij aan toe is straalt dat ook af op hoe je met het kind omgaat en zo krijgt het kind meer ruimte. Goed het gesprek aangaan is echt een wisselwerking. Het zorgt voor een leuker contact met de ouders, het werkplezier van de leerkracht neemt toe en het geeft ook meer energie. Als wij scholen op weg helpen en hun cultuur verbetert, er een mooie werkgroep is op scholen met een aantal docenten die de kar trekken en zorgen voor continuïteit; dan hebben wij het goed gedaan en zijn we overbodig.”

Schoolboost ontwikkelde methodiek die stem geeft aan alle ouders

Marlies: “Juist door het perspectief van de ouders te betrekken en hen niet alleen als zeurende, kritische ouder te zien bereik je meer. Ze kijken er altijd met een andere bril naar. Misschien zeg je wel hetzelfde, maar de leerkracht gebruikt pedagogische taal en de ouder vult dat anders in. Daarvoor hebben we een methodiek bedacht die iedereen bevraagd op dezelfde manier, waardoor je ook de juiste antwoorden krijgt. Zo bied je ook een podium voor de onzichtbare en verbaal niet sterke ouder die nu ook meer aandacht krijgt en betrokken wordt. Want in de basis is elke ouder trots op het kind.”

Heldere communicatie en wederzijds begrip door ouders meer te betrekken

“Daarnaast zou je ook ouders veel meer kunnen betrekken in het mede vormgeven aan het onderwijs. Kleine stapjes nemen en vooral goed luisteren en aandacht geven; kijken wat is nou echt nodig? En hoe zouden we je zo goed mogelijk kunnen helpen? Door dat te verbinden creëer je gemeenschappelijk goed. Er ontstaat heldere communicatie en wederzijds begrip, en denken wij, op de langere termijn geeft dat veel meer helderheid in het schoolprofiel en de positionering van de school, omdat zowel schoolteam, leerlingen en ouders dit uitdragen.” Kim: “Wat uiteindelijk ook weer bijdraagt aan de reputatie van de school.”

Samenwerking zorgt voor breder perspectief op kind

“Ook de samenwerking met gemeenten, gezondheidssector, GGD, jeugdwelzijnswerk, lokale initiatieven in de wijk, zoals Hambaken Connect, sport- en cultuursector en muziekscholen is daarin belangrijk. Zodat er vanuit bredere perspectieven naar kinderen wordt gekeken. Wij geloven erin dat je door samen te werken en te luisteren naar wat je nodig hebt, dingen kunt versterken. Je doet het samen. Het is goed om ervaringen te delen. Als school hoef je niet altijd alles zelf te doen.”

Stapje voor stapje naar het einddoel toewerken

Als onderdeel van de training Zicht op Impact toetsten zij hun aanpak bij anderen: “We leerden hierdoor dat je stapje voor stapje met elkaar een ontwikkeling aangaat. Niet meteen te groot, vanuit missie en visie, maar juist met kleine interventies. Je moet ervoor zorgen dat het structureel wordt aangepakt. As je begint met een stukje analyse en inventarisatie kan je dat vertalen naar een werkwijze: ‘Welke middelen zetten jullie in om wat met wie te bereiken? Hoe ga je met het team aan de slag? Wat kunnen we doen om ouderbetrokkenheid te vergroten?’ Allemaal kleine stukjes die uiteindelijk als een puzzel leiden tot het einddoel.”

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.