Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Project

Brabant Connected Health

Regionale Zorginfrastructuur in Noord-Brabant

Door de coronacrisis is de noodzakelijke transitie van de gezondheidszorg nog duidelijker geworden. Naast een haperende gezondheidszorg heeft deze gezondheidscrisis ook een ongekende impact op de economie. De gewenste transitie kan alleen gerealiseerd worden met een snelle en omvangrijke digitalisering van de zorg.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek!

Een focus op gezondheid, leefstijl en leefomgeving doet een appel op burgers om zelf initiatief te nemen, maar vereist ook ondersteuning door nieuwe diensten en producten waarmee professionele en (informele) zorgverleners betrokken kunnen worden. Relevante patiëntgegevens moeten met de juiste betrokkenen en op het juiste moment gedeeld kunnen worden, waarbij we streven naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Samenwerking tussen de professionals voor het bieden van accurate zorg, zo mogelijk in de leef- en werkomgeving, is essentieel.

De realiteit wijst echter uit dat data van de patiënt bijna niet tussen professionals wordt gedeeld; professionals werken met verschillende systemen, hebben geen toegang tot de data die patiënten zelf monitoren en er zijn nog te weinig eenduidige standaarden en afspraken tussen de professionals.

“Zelfs als je van de ene naar de andere afdeling gaat in hetzelfde ziekenhuis, worden je gegevens vaak niet automatisch gedeeld tussen specialisten”

Er ontbreekt een regionale zorginfrastructuur, waar digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers in Nederland en hun zorgverleners wordt gefaciliteerd.

Brabant Connected Health

Brabant Connected Health zorgt ervoor dat informatie veilig en efficiënt tussen de patiënt en tussen verschillende zorgprofessionals kan worden gedeeld. Daarnaast zorgt het project ervoor dat inwoners beschikken over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarmee zij direct toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders. Hiervoor wordt een regionale zorginfrastructuur opgezet en ontwikkelt door middel van het digitaliseren van een aantal zorgpaden:

·        Het ontwikkelen, uitwerken, implementeren en evalueren van use-cases voor het realiseren van grootschalige digitale zorgpaden;

·        Het realiseren van de architectuur voor een regionale zorginfrastructuur;

·        Het versterken van de aanwezige (boven) regionale samenwerkingsverbanden en zorginfrastructuur;

·        Realiseren van koppelingen tussen PGO en zorginformatieplatformen.

Doel van Brabant Connected Health

Het doel van dit project is om in de Provincie Noord-Brabant digitalisering van een aantal zorgpaden uit te werken en zover als (technisch) mogelijk te realiseren, waarbij ook aandacht is voor preventie. Digitalisering van de zorg stimuleert meer adequate zorg en kan gezondheidswinst opleveren. Digitalisering van zorgpaden is een belangrijk hulpmiddel om binnen en tussen regio’s over verschillende organisaties heen de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Een Regionale zorginfrastructuur biedt de technische mogelijkheid om verschillende bronsystemen (zorginformatiesystemen) te ontsluiten en de gegevens te kunnen uitwisselen naar het PGO van de burgers en tussen zorgaanbieders onderling, met toestemming van de gebruiker. Het verder uitwerken en inrichten van deze zorginfrastructuur en ontsluiten van de verschillende bronsystemen is een belangrijk resultaat van dit project, die voorwaardelijk is voor de hiervoor genoemde doelstelling van de digitalisering.

Hierbij komt dat een regionaal zorginfrastructuur en de ontsluiting van gegevens het voor bedrijven ook laagdrempeliger maakt om innovatieve technologische toepassingen te gebruiken/ ontwikkelen, omdat het opschalen van de innovatie niet belemmerd wordt door het enorme aantal koppelingen dat anders gemaakt zou moeten worden.

“In 2030 kan 80% van de mensen met een chronische aandoening in Noord-Brabant beschikken over een PGO en direct toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders en dit kunnen delen met wie zij zelf willen”

Bekijk hier de onepager over het project.

Rol Zorgbelang

Zorgbelang Brabant|Zeeland is betrokken vanuit het cliëntperspectief op digitalisering, betrekken van eindgebruikers, ontwikkeling, uitwerken en evaluatie use-cases.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek!

Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”
Image

Dit project past goed in deze samenwerkingen

Dit project is een voorbeeld van maatwerk wat wij kunnen bieden. Deze dienst bieden we aan verschillende samenwerkingspartners. Hiernaast zie je voor welke organisaties deze dienst ook passend is.

Al onze samenwerkingen
afbeelding treinstation Tilburg
Gemeenten en provincies

Wij denken mee vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid en met een mensgerichte insteek. Verrijk het beleid met het perspectief van inwoners. Zodat zij gezond en veerkrachtig zijn in hun woonplaats, in Brabant en Zeeland.

Lees meer
Jeugdhulp instellingen

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor jongeren en hun ouders. Ze beantwoorden vragen en ondersteunen bij klachten. Door onze contacten met jongeren en ouders weten we wat er speelt. Signalen en verbeterpunten brengen we in. Zodat we samen de jeugdhulp steeds een beetje beter kunnen maken.

Lees meer
Ziekenhuizen

Hoe zorg je als ziekenhuis dat de patiënt zich welkom en gehoord voelt? Hoe stimuleer je de patiënt om zelf mee te denken en mee te beslissen? We denken met je mee en helpen je vooruit.

Lees meer
GGZ instellingen

Aandacht voor mentale gezondheid voor mensen in Brabant en Zeeland. Mensgericht, inclusief en herstelgericht. Inzet van ervaringsdeskundigen en cliëntparticipatie werkt hierbij. Hoe kun je beide borgen in je organisatie?

Lees meer
VVT instellingen

Hoe zorgen we er samen voor dat de cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt? We denken met je mee vanuit het perspectief van die cliënt. De signalen die onze cliëntondersteuners ophalen bij cliënten, zetten we hierbij in.

Lees meer
gehandicaptenzorg
Gehandicaptenorganisaties

Meedoen in de maatschappij, gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Lees meer
Eerstelijnszorg

Toegankelijke eerstelijnszorg, dichtbij, in de eigen buurt of wijk. Goede zorg die aansluit op de patiënt/cliënt, digitaal wanneer het kan. Waar zorgverleners samenwerken om goede zorg te leveren. Hoe helpen we jouw organisatie hierbij?

Lees meer
Sociaal ondernemers en initiatiefnemers

Lever je met jouw onderneming, initiatief of project een positieve bijdrage aan de maatschappij? We brengen je graag in contact met anderen die ook een maatschappelijke missie hebben. Met het doel om kennis, ervaring en expertise te delen

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.