Onderzoek naar patiëntervaringen naar aanleiding van het (dreigend) personeelstekort in de zorg in Zeeland - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

Onderzoek naar patiëntervaringen naar aanleiding van het (dreigend) personeelstekort in de zorg in Zeeland

Het dreigende tekort aan zorgverleners is al langere tijd onderwerp van gesprek in Zeeland. Dit tekort kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven voor de inwoners van Zeeland. “De vraag naar zorgpersoneel is nog nooit zo hoog geweest”, schrijft Omroep Zeeland (2021) in een artikel over het tekort aan zorgpersoneel.

Zorgbelang Brabant|Zeeland voelt de urgentie om een rol te spelen in de aanpak hiervan. Via een eerste inventarisatie haalden we informatie op bij inwoners in ons netwerk om te horen hoe zij tegen de zorg en het dreigende tekort hiervan aankijken.

Kwalitatief goede zorg

Het overgrote deel blijkt tevreden te zijn over de zorg die zij ontvangen. Zij geven aan kwalitatief goede zorg te ontvangen door fijne, professionele zorgverleners. Enkele inwoners ervaren dit anders. Zij geven aan niet de juiste zorg op de juiste plek te ontvangen. Daardoor worden zij gedwongen om buiten de directe omgeving te zoeken naar zorgmogelijkheden die wél aan de juiste voorwaarden voldoen. Ook is naar voren gekomen dat er regelmatig weinig tot geen ruimte is om over te stappen naar een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer je als inwoner niet geheel tevreden bent over de werkzaamheden van je huidige zorgverlener.

Onvoldoende mogelijkheid om over te stappen naar andere zorgverlener

We zien dit probleem terugkomen in de vraag naar de tevredenheid over de snelheid waarmee een inwoner van Zeeland kan overstappen van de ene zorgverlener naar de ander. Een deel van de inwoners geeft aan hier niet tevreden over te zijn. Dit komt voornamelijk, omdat er geen ruimte is om die overstap te maken. Met geen ruimte doelen zij zowel op de wachtlijsten die er zijn bij zorgverleners, als op de (reis)afstand tot de zorgverlener. Bovendien hebben inwoners het gevoel dat de keuze in zorg steeds beperkter wordt in de toekomst. Door het toenemende tekort aan zorgpersoneel én de vergrijzing in Zeeland.

Onzekerheid over beschikbaarheid zorg

Het dreigend tekort aan zorgpersoneel zorgt ervoor dat inwoners onzeker zijn over de toekomst en welke zorg zij gaan ontvangen wanneer ze die nodig hebben: “Het (dreigende) tekort aan zorgpersoneel laat mij onzeker voelen in de aanloop naar de kwetsbaarste periode van het bestaan”. Ze geven aan dat er dan meer een beroep gedaan zal worden op mantelzorgers of zorg buiten de provincie Zeeland.

Onvrede en klachten kenbaar maken

In de inventarisatie was er naast de aandacht voor beschikbaarheid van de zorg ook aandacht voor de tevredenheid over de zorg. Zorgbelang Brabant|Zeeland vindt het belangrijk dat mensen weten waar ze eventuele onvrede of klachten kenbaar kunnen maken, zodat de benodigde zorg zoveel als mogelijk kan blijven doorlopen. We vroegen daarom of inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun onvrede en/of klachten over een zorgverlener. Een meerderheid geeft aan dit niet te weten. Van de inwoners die aangeven wél te weten waar een klacht of onvrede thuishoort, geeft de helft aan dat zij niet het gevoel hebben dat er daadwerkelijk iets met de klacht/ontevredenheid wordt gedaan. Ze worden vaak doorgestuurd van organisatie naar organisatie of van afdeling naar afdeling. Ook geeft men aan dat er soms helemaal geen terugkoppeling is geweest na het melden van een klacht.

Vertrouwen in netwerk rondom acute zorg

Gelukkig is er vanuit de benaderde inwoners veel vertrouwen in het netwerk rondom acute zorg. 70% geeft aan vertrouwen te hebben dat, wanneer zij acute zorg nodig hebben, ze die tijdig zullen krijgen. Ook hebben inwoners het gevoel dat er voldoende is geregeld en in gang is gezet om dit netwerk zo adequaat mogelijk te laten optreden. Een enkele inwoner geeft aan zorgen te hebben over de afstand tot de huisartsenpost of acute specialistische zorg, die in sommige gevallen niet vanuit de provincie Zeeland gegeven kan worden.

‘Digitale zorg niet altijd de oplossing’

Inzetten op digitale zorgmogelijkheden wordt als een van de oplossingen gezien voor bovenstaande problemen, zoals het dreigende tekort aan zorgverleners en de reistijd naar een zorgverlener. Echter geeft een groot deel van de bevraagde inwoners aan geen behoefte te hebben aan digitale zorgmogelijkheden. We signaleren hier een significant verschil tussen de behoefte van de bevraagde inwoners en de oplossingsrichting waarin geïnvesteerd wordt de aankomende jaren.

Weinig informatie over digitale zorgtoepassingen

Uit eerdere onderzoeken die Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft uitgevoerd ten behoeve van de eHealth Meetlat en een onderzoek voor CZ naar taakdifferentiatie binnen de huisartsenzorg blijkt dat mensen weinig informatie hebben over welke toepassingen er zijn en wat dit voor hen persoonlijk kan betekenen.

Ambities komende periode

Op basis van bovenstaande bevindingen zien we voor Zorgbelang in Zeeland een aantal ambities voor de komende periode. Zo zullen we de stem van de inwoners binnen de Zeeuwse zorg blijven vertegenwoordigen. Met de nadruk op de onderwerpen: zorg van de toekomst, klachtafhandeling en keuzevrijheid in zorg. Daarnaast zien we een taak om samen met de zorgpartners en inwoners meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van digitale zorgtoepassingen, naast de reguliere zorg.

Vragen?

Mocht je over bovenstaande vragen hebben of wil je graag samenwerken/ verbinden op de genoemde thema’s? Neem dan contact op met: Pascalle de Looff, pdlooff@zorgbelang-zeeland.nl.

Margreet Koning

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.