De juiste zorg op de juiste plek, ook in 2035 - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Nieuws

De juiste zorg op de juiste plek, ook in 2035

De zorg binnen Midden-Brabant staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg sterk toe. Tegelijkertijd blijven de personeelstekorten groeien. In het Regioplan maken partijen uit de regio afspraken over hoe ze met elkaar samenwerken en hoe ze de zorg van de toekomst organiseren. Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft het afgelopen half jaar met trots hieraan meegewerkt. Ook dit jaar gaan we weer aan de slag.

Meer over het IZA

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt om de zorg toekomstbestendig te houden. De focus ligt hierbij op een domeinoverstijgende regionale aanpak. In het voorjaar van 2023 heeft de regio hiervoor eerst een Regiobeeld opgesteld. Hierin staan de belangrijkste regionale knelpunten en uitdagingen beschreven die als basis gelden voor het Regioplan. Het Regioplan Midden-Brabant laat zien hoe de regio deze uitdagingen aanpakt zodat de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.

Samenwerking

Het Regioplan is het resultaat van een intensieve en domeinoverstijgende samenwerking door partijen uit zorg en welzijn, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners. Op woensdag 13 december 2023 ondertekenden bestuurders van de gemeente Tilburg (namens de 9 gemeenten in de regio Midden-Brabant), zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ, het Zorgnetwerk Midden-Brabant (namens de zorgorganisaties), de GGD, ContourdeTwern en Zorgbelang Brabant/Zeeland het Regioplan namens alle betrokken partijen. De ondertekening geldt als een verdere versteviging van de samenwerking.

Van zorg en ziekte naar welzijn, gezondheid en preventie

De gewenste beweging van zorg en ziekte naar welzijn, gezondheid en preventie staat centraal in het Regioplan. Hierbij streven we ernaar dat de inwoners van Midden-Brabant zich gezonder voelen, ze meer zeggenschap hebben over hun gezondheid, meer zelf doen en daardoor optimistischer zijn over de eigen toekomst. De zorg blijft hierdoor toegankelijk voor de inwoners die het echt nodig hebben, omdat ook in de toekomst personeel en mantelzorg schaars zijn.

Opgaven en oplossingen

In het Regioplan staat beschreven hoe partijen beogen invulling te geven aan deze beweging. Op basis van de thema’s gesignaleerd in het Regiobeeld zijn prioritaire opgaven en doelstellingen geformuleerd. Ook zijn bijbehorende oplossingsrichtingen en de manier waarop we sturen en monitoren opgenomen. Het Regioplan geldt als een ijkpunt en niet als een eindpunt. Vanaf januari 2024 ligt daarom de focus op het verder concretiseren en uitvoeren van het Regioplan, het aanjagen van de gezamenlijke beweging en het meten van de bereikte resultaten. Het Regioplan Midden-Brabant is op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl te lezen.

Samen werken aan inwonerparticipatie

Heb jij als professional een vraagstuk met betrekking tot inwonerparticipatie? Wij denken graag met je mee! Ook als inwoner helpen we je graag verder. Bijvoorbeeld als je wilt meedenken over de zorg in jouw regio. Neem contact met ons op.

Lieke Hesemans

Projectleider, Projectteam

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.