Oprichten en ondersteunen cliëntenraden - Zorgbelang Brabant | Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

Cliëntenraden

Hoe zorg je ervoor dat de zorg die de organisatie biedt, aansluit op de behoeften van patiënten of cliënten? De cliëntenraad speelt daarin een belangrijke rol. Door hen in een vroeg stadium te betrekken bij plannen wordt het beleid of de geleverde zorg verrijkt met hun input. Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt bij het oprichten van een cliëntenraad en biedt ook scholing en structurele ondersteuning zodat de cliëntenraad zijn taak zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Oprichten en ondersteunen cliëntenraden

Een cliëntenraad luistert naar cliënten en patiënten, vertaalt signalen naar wensen en behoeften, geeft gevraagd en ongevraagd advies en let erop dat de zorgorganisatie de zorg verleent zoals is afgesproken. Doordat een cliëntenraad zich verdiept in zaken als actuele ontwikkelingen en het beleid van de organisatie, kunnen zij aanpassingen en verbeteringen voorstellen die van meerwaarde zijn voor de zorgorganisatie.

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten of patiënten aan wie de zorgorganisatie zorg verleent. In de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ (Wmcz) 2018 zijn de bevoegdheden van de cliëntenraden vastgelegd. Bijna alle zorgaanbieders – van ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg tot verslavingszorg, eerstelijnszorg en ouderenzorg – zijn verplicht medezeggenschap door cliënten en patiënten via een cliëntenraad te organiseren.

Gabie Conradi

Projectleider, Projectteam

“Waar heb ik invloed? “Op mijn vierkante centimeter!” De training “wereldvrede” komt na “omgaan met teleurstellingen.” Geen poespas! “What you see is what you get”.”
Image
Wat we voor jou kunnen doen Organiseren en faciliteren

Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft ruime ervaring met het organiseren en faciliteren van cliëntenraden. Wij nemen dit voor je uit handen. Van het werven en selecteren van geschikte kandidaten tot en met de structurele ondersteuning van de cliëntenraad:

 • ● Werven en selecteren van leden voor de nieuwe cliëntenraad of ter vervanging van vertrekkende leden
  ● Opstellen documenten ten behoeve van de oprichting van de cliëntenraad, conform de Wmcz 2018
  ● Trainen van de cliëntenraad
  ● Begeleiden en ondersteunen van de cliëntenraad

 

Oprichten van een cliëntenraad

Per 1 juli 2020 is de vernieuwde Wmcz van kracht. Veel zorgorganisaties hebben daardoor de plicht om een cliëntenraad op te richten. Voordat het werven en selecteren van leden voor de cliëntenraad in gang gezet wordt, gaan wij met je in gesprek om een beeld te krijgen van de organisatie. Op basis hiervan adviseren wij uit hoeveel personen de cliëntenraad moet bestaan. Meestal bestaat een cliëntenraad uit 5 tot 7 personen. Vervolgens maken wij een plan van aanpak, voorzien van een planning, voor de werving en selectie van de leden en de uiteindelijke benoeming van de leden.

Wij stellen een profielschets op en bepalen in samenspraak met jou welke communicatiekanalen we gebruiken voor het werven van de leden. Wij beoordelen de motivatiebrieven en cv’s van de mensen die reageren en houden de sollicitatiegesprekken met de geschikte kandidaten. Hierbij ben je nauw betrokken, als je dat wilt. Gelijktijdig met de werving en selectie starten wij met het opstellen van de documenten waarin de rechten en plichten van de cliëntenraad en de zorgorganisatie staan:

 • ● De medezeggenschapsregeling
  ● De samenwerkingsovereenkomst tussen de cliëntenraad en de zorgorganisatie
  ● Het huishoudelijk reglement
  ● De faciliteitenregeling inclusief een opzet voor een jaarlijkse begroting
  ● De benoemingsbrief voor het benoemen van de leden

De cliëntenraad gaat officieel van start na de benoeming van de leden.

Wat wij voor jou kunnen doen Trainen van de cliëntenraad

Wij bieden trainingen die tot doel hebben om de cliëntenraad zo goed mogelijk te laten functioneren.

 • ● Training ‘Wmcz 2018’. In deze training gaat het over de rol van de cliëntenraad in de organisatie en de bevoegdheden van de cliëntenraad. De nadruk ligt op de inhoud van de Wmcz 2018.
  ● Training ‘Contact met de achterban’. Hoe houdt de cliëntenraad contact met de achterban? En wie zijn dit? Tijdens deze training besteden we ook aandacht aan overleg met andere partijen, zoals de cliëntenraden van andere organisaties.

De trainingen zijn voor zowel nieuwe als bestaande cliëntenraden en bestaan uit een theoretisch en praktisch deel. Bestaande cliëntenraden kunnen via een training hun kennis opfrissen of in geval van nieuwe leden ervoor zorgen dat alle leden op hetzelfde kennisniveau zitten. De trainingen zijn maatwerk voor de betreffende cliëntenraad. De theorie passen we meteen toe op de eigen cliëntenraad, het werkgebied, de achterban en de zorgorganisatie. Onze trainers zijn op de hoogte van de lokale en regionale ontwikkelingen, wat ook wordt meegenomen in deze trainingen.

Begeleiden en ondersteunen van de cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad zetten zich als vrijwilliger in om de medezeggenschap vorm en inhoud te geven. Zij maken hierbij gebruik van hun eigen deskundigheid, kennis en ervaring. Het is belangrijk dat de cliëntenraad voldoende kennis en kunde heeft om zijn taken goed uit te voeren en een goede gesprekspartner te zijn voor het bestuur van de zorgorganisatie. Voor deskundigheid kan de cliëntenraad gebruik maken van een ambtelijk secretaris. Deze begeleiding en ondersteuning biedt Zorgbelang Brabant|Zeeland.

 • De ambtelijk secretaris van Zorgbelang Brabant|Zeeland is onafhankelijk en daardoor geen lid van de cliëntenraad. De ambtelijk secretaris is bekend met de Wmcz 2018 en met actuele ontwikkelingen binnen zorg en welzijn, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor het organiseren, (inhoudelijk) voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van de cliëntenraad en de overlegvergaderingen met de cliëntenraad en het bestuur van de organisatie. Concreet houdt de ambtelijk secretaris zich bezig met:
 • ● secretariële ondersteuning bieden zoals agenda opstellen, informatie verzenden, verslag van de vergadering maken en adviezen van de cliëntenraad uitschrijven en archiefbeheer;
  ● beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agenda-onderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming;
  ● informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de cliëntenraad (intern en extern);
  ● jaarverslag opstellen;
  ● jaarplan, werkplan en communicatieplan opstellen;
  ● bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;
  ● vraagbaak voor (nieuwe) leden, bestuurder en anderen binnen de organisatie.

Een cliëntenraad overlegt jaarlijks vier tot vijf keer en heeft eenzelfde aantal overlegvergaderingen met het bestuur van de organisatie.

Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

We hebben al veel mooie projecten gedaan

Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Hoe we dat doen lees je hier.

Meer projecten

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.