Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

Cliëntondersteuning

Wil je goede onafhankelijke cliëntondersteuning organiseren binnen jouw gemeente of organisatie? Zoek je hierbij ondersteuning, bijvoorbeeld bij de beleidsontwikkeling, uitvoering of in de communicatie?

Zorgbelang Brabant|Zeeland kan helpen de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen het Sociaal Domein en de Wet langdurige zorg (Wlz) goed te organiseren.

Wij helpen je vooruit
Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onze onafhankelijke cliëntondersteuners van het Adviespunt Zorgbelang hebben jarenlange ervaring in het ondersteunen van iedereen met een vraag op het gebied van zorg en welzijn. Zij beantwoorden vragen van inwoners en cliënten over zorg, ondersteuning, (zelfstandig) wonen of participatie. Het aanbieden van cliëntondersteuning heeft veel voordelen. Niet alleen hebben cliënten hier recht op. Het draagt ook bij aan meer tevreden en zelfredzame inwoners, effectieve zorg en dienstverlening en minder klachten en bezwaarprocedures.

Passende oplossing

Onze cliëntondersteuners gaan er altijd van uit dat er een passende oplossing mogelijk is voor het probleem of de ondersteuningsvraag van de inwoner. In het eigen netwerk, door een algemene voorziening of door middel van een zogenaamde maatwerkoplossing. Wij streven hierbij naar een open gesprek in een sfeer van wederzijds vertrouwen.

Benieuwd wat een onafhankelijk cliëntondersteuner voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op.

Jenny Wild

Onafhankelijk cliëntondersteuner langdurige zorg

“Out of the box denken begint met het loslaten van het beeld van wat zou moeten zijn en open te staan voor wat zou kunnen zijn.”
Cliëntondersteuning in het sociaal domein

Wij ondersteunen gemeenten bij de visievorming over onafhankelijke cliëntondersteuning en het in kaart brengen van het proces. Daarnaast bieden wij procesbegeleiding waarbij de inwoner centraal staat. Dit doen wij bijvoorbeeld door een training waarbij de uitvoerders, inwoners en beleidsambtenaren samen een visie vormen, of door het voeren van adviesgesprekken met beleidsambtenaren.

Uitvoering

Als het gaat om de uitvoering van cliëntondersteuning, maken wij onderscheid tussen twee vormen: de informele cliëntondersteuning en de professionele cliëntondersteuning. Wij zijn van mening dat deze twee prima samengaan. Het is hierbij wel belangrijk dat vrijwilligers goed op hun taken zijn voorbereid. En dat er een mogelijkheid is om een beroep te doen op deskundig advies bij complexe situaties.

Informele cliëntondersteuning

Vrijwillige cliëntondersteuners spreken de taal van de inwoner, weten vaak uit ervaring waar mensen tegenaan lopen en zijn vanuit de optiek van de cliënt gemakkelijker te benaderen. Zorgbelang Brabant|Zeeland kan je helpen met:

 • •       de werving, selectie en intake van informele cliëntondersteuners;
 • •       het opleiden en trainen van informele cliëntondersteuners;
 • •       het bieden van nazorg;
 • •       nascholing en intervisie;
 • •       coördinatie van de werkzaamheden van de informele cliëntondersteuners;
 • •       het bieden van een deskundige vraagbaak voor informele cliëntondersteuners.

 • Professionele cliëntondersteuning

Professionele cliëntondersteuning schakel je in bij meer complexe ondersteuningsvragen of wanneer een inwoner nadrukkelijk hierom vraagt. Daarnaast fungeren onze cliëntondersteuners bij meer complexe vraagstukken graag als achterwacht voor de vrijwilligers.

Communicatie

Veel inwoners weten (nog) niet dat zij recht hebben op ondersteuning en maken geen gebruik van dit recht. Wij helpen je de cliëntondersteuning meer bekendheid te geven in jouw gemeente door:

 • •       Het schrijven van teksten voor folders, websites, persberichten enzovoort.
 • •       Het geven van voorlichting over cliëntondersteuning aan (groepen) inwoners.
 • •       Het adviseren en inzetten van ons brede netwerk om in contact te komen met (groepen) cliënten en cliëntenorganisaties.
 • •       Het geven van voorlichting over cliëntondersteuning in het sociaal domein aan medewerkers van gemeenten en zorgaanbieders.
Cliëntondersteuning bij Wet langdurige zorg

Iedereen die gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft recht op een onafhankelijk cliëntondersteuner voor informatie, advies, of het opstellen van een persoonlijk zorgplan. Veel cliënten weten (nog) niet dat zij gebruik kunnen maken van de cliëntondersteuner. Vanuit Zorgbelang Brabant|Zeeland helpen wij je om hier meer bekendheid aan te geven. Ook pakken wij de uitvoering van de cliëntondersteuning op of helpen we je bij het verbeteren van het beleid. Wij kunnen jou en je cliënten op verschillende manieren ondersteunen bij vragen over de Wlz.

Informatie en advies

Wij informeren en adviseren over de beschikbare zorg in de omgeving van de cliënt, over eventuele wachtlijsten en over de rechten van de cliënt.

Ondersteuning passende zorgaanbieder

Of het nu gaat om een verblijf binnen de organisatie of een zorgpakket thuis. Onze cliëntondersteuners helpen de cliënt bij het vinden van passende zorg

Persoonlijk plan 

Wij helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan. In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning de cliënt nodig heeft om zo goed mogelijk te functioneren. Dit kan helpen bij het bepalen van een passend zorgaanbod: een volledig (VPT) of modulair pakket thuis (MPT) of persoonsgebonden budget (PGB).

Zorgplan

Wij helpen bij het opstellen, het evalueren en bijstellen van het zorgplan van de cliënt. Waar nodig of gewenst, kan de cliëntondersteuner ook meegaan bij besprekingen van het plan.

Bemiddeling 

Wanneer de cliënt en de zorgaanbieder het niet eens zijn over de invulling van de zorgvraag kan de cliëntondersteuner helpen door bemiddeling.

Communicatie

Toegankelijke en onafhankelijke cliëntondersteuning valt of staat met de bekendheid ervan. Vaak wachten inwoners en cliënten onnodig lang met het stellen van een vraag. Ook door onbekendheid met de mogelijkheden voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Goede communicatie over deze dienst aan inwoners en cliënten is van cruciaal belang voor het slagen hiervan. Zorgbelang Brabant|Zeeland ondersteunt je bij het informeren van de lokale doorverwijzers en betrokken medewerkers.

Gespecialiseerde cliëntondersteuning

Gespecialiseerde cliëntondersteuning wordt ingezet bij meer complexe ondersteuningsvragen en/of bij gezinnen waar op meerdere levensgebieden gelijktijdig ondersteuning wenselijk is. Onze gespecialiseerde cliëntondersteuners zijn in staat om aan te sluiten bij deze cliënten en gezinnen en de gewenste benodigde ondersteuning te bieden. Dit doen ze vanuit hun kennis van de specifieke cliënt en gezinssituaties en daarmee samenhangende problematiek (zoals autisme, ZEVMB of nah, overbelasting of complexe zorgvraag).

Aan een aantal doelgroepen bieden wij, sinds de start van de pilot Volwaardig Leven van het Ministerie van VWS, deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Deze vorm van ondersteuning reikt verder dan alleen de Wlz en richt zich op bijvoorbeeld gemeenten. De inzet van een gespecialiseerde cliëntondersteuner is een oplossing, als de reguliere cliëntondersteuner geen passende oplossing kan bieden, of niet voldoende kennis en ervaring heeft.

We hebben al veel mooie projecten gedaan

Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Hoe we dat doen lees je hier.

Meer projecten

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.