Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Zorgbelang Brabant|Zeeland

Algemene voorwaarden

 

Hieronder lees je onze algemene voorwaarden. Heb je vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

 

écht
horen
werkt.

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Zorgbelang Brabant|Zeeland en haar
opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Projectvoorstellen

De projectvoorstellen van Zorgbelang Brabant|Zeeland zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie heeft verstrekt. Zorgbelang Brabant|Zeeland voert de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Een projectvoorstel vervalt vier weken na de dag waarop het voorstel door Zorgbelang Brabant|Zeeland aan de opdrachtgever is verstrekt, of op de datum die in het projectvoorstel is vermeld.

Tarieven en kosten van de opdracht

In het bedrag zijn de reistijd, secretariaatskosten en andere opdrachtgebonden kosten inbegrepen, tenzij dit anders in het projectvoorstel is vermeld. Werkzaamheden worden verricht tegen het jaarlijkse, per 1 januari ingaande, uurtarief. Wanneer de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode van meer dan een jaar, past Zorgbelang Brabant|Zeeland de te betalen vergoeding aan het nieuwe tarief aan.

Indien een andere werkwijze wordt afgesproken dan in de opdracht omschreven of indien blijkt dat de werkzaamheden een afwijkend aantal uren ondersteuning van Zorgbelang Brabant|Zeeland vraagt, wordt er in overleg een nieuwe offerte opgesteld.

Opdrachten en wijzigingen

De overeenkomst tussen Zorgbelang Brabant|Zeeland en de opdrachtgever komt tot stand middels ondertekening door Zorgbelang Brabant|Zeeland en de opdrachtgever van een opdrachtbevestiging of projectvoorstel. De opdrachtgever aanvaardt dat tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds de overeenkomst, de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden of wijzigen. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van de wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

Opdrachtuitvoering

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle relevante informatie en documenten die Zorgbelang Brabant|Zeeland nodig heeft voor een goede uitvoering van de opdracht. Dit geldt eveneens voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Zorgbelang Brabant|Zeeland betrokken (zullen) zijn.

Het betrekken van derden

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Zorgbelang Brabant|Zeeland geschiedt uitsluitend in
onderling overleg.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdracht(en) wordt in twee termijnen gefactureerd. Deze zijn als volgt:
Termijn 1; 50% na ondertekening offerte;
Termijn 2; 50% na beëindiging van de werkzaamheden.

Voor elke termijn wordt een factuur verstuurd. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt het verschuldigde bedrag vanaf de verzuimdatum verhoogd met de wettelijke rente. Bovendien komen alle met de incasso samenhangende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort door Zorgbelang Brabant|Zeeland. Indien noodzakelijk kan er in overleg afgeweken worden van de algemene voorwaarden. Deze afwijkingen dienen expliciet opgenomen te worden in de offerte. Tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht. Indien een van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform het projectvoorstel of overeenkomst, moet overleg tussen partijen plaatsvinden over eventuele tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht. Wordt de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever tussentijds beëindigd, dan is Zorgbelang Brabant|Zeeland gerechtigd het bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid geheel of gedeeltelijk te vorderen van de opdrachtgever. Zorgbelang Brabant|Zeeland kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Zorgbelang Brabant|Zeeland behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Eventuele extra kosten hiervoor worden in rekening gebracht.

Intellectuele eigendom

Verstrekte adviezen, rapporten en andere schriftelijke stukken, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of
onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Zorgbelang Brabant|Zeeland. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Zorgbelang Brabant|Zeeland. De opdrachtgever heeft wel het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het voorgaande is ook van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de opdracht.

Vertrouwelijkheid

Zorgbelang Brabant|Zeeland mag informatie en gegevens van de opdrachtgever die haar door de uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen, gebruiken voor verspreiding, tenzij deze informatie en gegevens vertrouwelijk zijn. De opdrachtgever doet zonder toestemming van Zorgbelang Brabant|Zeeland aan derden geen mededelingen over de inhoud van de gebruikte methodieken.

Aansprakelijkheid

Zorgbelang Brabant|Zeeland kan niet worden aangesproken met betrekking tot de resultaten van de adviesopdracht en eventuele (gevolg)schade, behoudens de schade waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

Onafhankelijkheid

Zorgbelang Brabant|Zeeland behoudt te allen tijde de onafhankelijkheid. Er wordt geen exclusieve relatie aangegaan met een organisatie. Het staat organisaties vrij om buiten een samenwerking ook met andere partijen relaties aan te gaan die bijdragen aan het bereiken van een bepaalde doelstelling. Aangezien in de samenwerkingsrelatie kennis wordt uitgewisseld en gezamenlijk kennis wordt opgebouwd, stellen partijen elkaar wel op de hoogte van soortgelijke afspraken met derden.

De mate waarin organisaties beschikken over goede en actuele informatie over ontwikkelingen of zorgaanbod, kan sterk verschillen. Daar waar deze verschillen worden vastgesteld, is er een plicht om relevante informatie te delen.

Zorgbelang Brabant|Zeeland behoudt zich het recht voor om op te treden als collectieve belangenorganisatie indien de omstandigheden daar om vragen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de samenwerking.

Toepasselijkheid recht

Op overeenkomsten en projectvoorstellen van Zorgbelang Brabant|Zeeland is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden van Stichting Zorgbelang Brabant|Zeeland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, Ringbaan Zuid 44.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.